Application Programming Interface

Преку АPI-от на 0.mk можете да ја поврзете вашата апликација да го користи сервисот за кратење. Моментално API-от има две можности: кратење на долг линк и преглед на скратен линк.

До сите функции на API-от се пристапува со испраќање на информациите преку GET метод до http://api.0.mk/v2/[функција]?[параметри]

Функција
Параметри

skrati

format – опционално, формат во кој ќе биде вратен резултатот. Валидни формати: json, xml, plaintext и qr (основен формат е json)

nastavka – опционално, наставка по ваш избор (доколку е зафатена ќе ви биде генерирана нова

Линкот секогаш внесувајте го како последен параметар

link – линкот што сакате да го скратите

Најава
(опционално)

korisnik – корисничкото име

apikey – приватен код кој можете да го видите во делот „Подесувања“ од корисничкиот панел

pregled

format – опционално, формат во кој ќе биде вратен резултатот. Валидни формати: json, xml, plaintext и qr (основен формат е json)

Линкот секогаш внесувајте го како последен параметар

link – целосен краток линк (пр. http://0.mk/example)

skrati – Примери

Пристап:

Резултат во сите формати:

Json
{
  "status": 1,
  "greskaId": "",
  "greskaMsg": "",
  "dolg": "http:\/\/google.com",
  "kratok": "http:\/\/0.mk\/cf80",
  "nastavka": "cf80",
  "urlNaslov": "Google",
  "statsLink": "http:\/\/0.mk\/stats\/c0cb07",
  "brisiLink": "http:\/\/0.mk\/brisi\/07eda973",
  "brisiKod": "7eda9"
}
XML
<http0mk>
  <status>1</status> 
  <dolg>http://google.com</dolg> 
  <kratok>http://0.mk/cf80</kratok> 
  <nastavka>cf80</nastavka> 
  <urlnaslov>Google</urlnaslov> 
  <statslink>http://0.mk/stats/c0cb07</statslink> 
  <brisilink>http://0.mk/brisi/07eda973</brisilink> 
  <brisikod>7eda9</brisikod> 
</http0mk>
			
Plaintext
http://0.mk/cf80
QR

pregled – Примери

Пристап:

Резултат во сите формати:

Json
{
  "status": 1,
  "greskaId": "",
  "greskaMsg": "",
  "kratok": "http:\/\/0.mk\/example",
  "nastavka": "example",
  "dolg": "http:\/\/example.com"
}
XML
<http0mk> 
  <status>1</status> 
  <kratok>http://0.mk/example</kratok> 
  <nastavka>example</nastavka> 
  <dolg>http://example.com</dolg> 
</http0mk>
 			
Plaintext
http://example.com
QR

Грешки

Листа на грешки кои може да ги добиете во резултатот при користење на некоја од функциите:

ID Порака
1 Vnesete go linkot.
2 Nevaliden link.
3 Nevaliden format.
4 Nevalidna nastavka.
5 Nevaliden APIkey.
6 Nevalidni podatoci za logiranje.
7 Nevalidna naredba.

Алатки

Класи, библиотеки и сл. напишани во различни програмски јазици кои може да ги искористите за полесно пристапување до API-от.

Правила

За користење на API-от важат истите правила како за сајтот.

Доколку забележите некоја грешка, имате предлог или слично, можете да не контактирате или да оставите коментар на блогот.